Bài 6: Tài liệu hướng dẫn khác

Các kiến thức cơ bản sử dụng cho website mới:

1. Sử dụng CMS WordPress (Gutenberg)

WordPress Gutenberg Tutorial

See more article: https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/how-to-use-the-new-wordpress-block-editor/

2. Sử dụng Elementor Pro

Getting Stated with Elementor

Tài liệu: https://elementor.com/help/

3. Sử dụng SEO Tool Rank Maths

RankMath Tutorial Step by Step

Tài liệu: https://rankmath.com/kb/score-100-in-tests/

Other: https://www.wpbeginner.com/wordpress-seo/